Lejebetingelser


KLIK HER FOR AT SE ALLE LEJEBETINGELSERNE

Specielle lejebetingelser til udlandsdanskere (inkl. færinge, islændinge og grønlændinge)

Priserne til udlandsdanskere (inkl. færinge, islændinge og grønlændinge) er baseret på og det er en forudsætning, at man har folkeregisteradresse uden for Danmark. Specielle og fordelagtige priser skyldes, at man med folkeregisteradresse uden for Danmark, har adgang til at leje biler, hvor TaxFreeCars har betalt en nedsat registreringsafgift. Det er derfor ikke tilladt for lejere med folkeregisteradresse i Danmark at leje eller køre disse biler. Det er i øvrigt ikke muligt at få refunderet momsen, da ydelser såsom billeje og hotelophold ifølge SKAT er en serviceydelse, som der forbruges i Danmark.

Aldersbetingelse

Af forsikringsmæssige årsager varierer aldersgrænserne fra bil til bil.

20 år: Grp. O, A, B, C, D, F, G, J9, 
23 år: Grp. E, H, 
26 år: Grp. L, M, X.

Bemærk: Inden for de nævnte bilgrupper gælder samme regler for bilgruppernes undergrupper, dvs. regler for grp. C gælder fx også for grp. CA.

Du skal naturligvis have gyldigt kørekort til den kategori, du ønsker at leje. Derudover skal du min. have haft kørekort i 1 år! 

Der vil blive opkrævet et young-driver gebyr for alle lejere under 26 år.

Alle lejere samt førere skal være noteret på lejekontrakten før, at de må køre bilen.

Ved afhentning af bil fremvises normalt 1-2 personlige kreditkort, hvorpå der autoriseres depositum udover selve lejebeløbet.

Øvrige lejebetingelser

Der vil i forbindelse med håndtering af skader/skadesanmeldelser blive opkrævet 375 kr. i Damage Management Fee.

1
Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til den station i den by, hvor bilen blev lejet. Afleveringen skal ske til det aftalte tidspunkt. Kontrakten omfatter kun dette tidsrum, og kan (hvis muligt) forlænges ved at lægge et yderligere depositum. Lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Undladelse af aflevering til aftalt tid falder ind under straffelovens §293.

2
Lejeren erklærer ved modtagelse af køretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand inden for gældende bestemmelser. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse, og det deponerede beløb mistes til fordel for TaxFreeCars.

Lejeren har modtaget bilen i god stand uden skader og anerkender herved at være ansvarlig for benzinforbruget samt for at køretøjet altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden.

Ved hændelige uheld fx punktering hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejerens regning.

3
Bilen må kun føres af lejeren og medlejere som er påført lejekontrakten med kørekortdata. Føreren skal være mindst 23 år og have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst et år.

Bilen må ikke benyttes:

a) til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte.

b) til at trække eller slæbe andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art.

c) til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el. lign.

d) til entreprenørkørsel eller kørsel mod gods eller fødevarer der medfører lugtgener eller usædvanlig slid.

e) til kørsel udenfor fast vej eller plads, herunder grus- og markveje.

f) hunde eller andre husdyr må udelukkende medtages, hvis det er påført som bemærkning på kontraktens forside. Lejer hæfter for evt. ekstra rengøring.

g) af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.

4
Lejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar på begæring, til udlejren at betale:

a) de på side 1 aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning.

b) alle bøder og retsomkostninger i forbindelse med parkerings-, færdsels-, eller andre lovovertrædelser som pålægges bilen, dens lejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde hvor udlejeren har skylden.

c) sådanne udgifter – herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne incassosalærer m.m. som påføres udlejeren af lejeren.

d) udlejerens udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på bilen og ved tyveri samt ved fremskaffelse af ekstra nøgle, hvis originalnøgle mistes.

Er bilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne kontrakt, udgør det maksimale selvrisikobeløb pr. skade kr. 0,00.

Forsikringen dækker ikke lejerens egne genstande, dette gælder også hvis lejerens egne genstande er fastmonteret.

e) hvis originalnøglerne bortkommer og bilen bliver stjålet, vil lejeren uanset tegnede forsikringer blive opkrævet selvrisiko.

f) LEJEREN/MEDLEJEREN HÆFTER PERSONLIGT OG SOLIDARISK FOR DE UNDER A-E NÆVNTE FORPLIGTELSER, UANSET AT DER PÅ KONTRAKTENS FORSIDE ER ANFØRT EVENTUEL BETALINGSADRESSE.

5.
Lejeren og enhver i medfør af foranstående §3 berettiget fører er forsikret ved motorkøretøjsforsikringspolice, af hvilken en genpart på begæring forevises lejeren på udlejerens hovedkontor. Lejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han i øvrigt accepterer, idet bemærkes at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjsforsikring, tegnet i det land hvor bilen er indregistreret. Lejeren accepterer endvidere at han skal beskytte udlejerens for dennes forsikringsselskabs interesser ved i tilfælde af skade inden for denne kontrakts gyldighedstid:

a) at skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt på eventuelle vidner.

b) ikke at anerkende ansvar eller skyld.

c) ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstille udlejeren udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids og udfylde skadesanmeldelse, som ligger i bilen.

d) omgående underrette politiet dersom en anden parts skyld skal fastslås eller hvis der er tale om personskade.

6.
Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver i bilen, før eller under udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt, eller efter bilens tilbagelevering til udlejeren. Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i tilfælde af lejeren skal forsvare udlejerens interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

7.
Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når bilen ikke bruges skal den altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af TaxFreeCars. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger og lignende ikke blive refunderet. Man skal kunne referere til udlejningsstationen – samt navnet på den person man har talt med.

8.
Tilføjelser af eller ændringer i nærværende kontraktbestemmelser er ugyldige med mindre de er aftalt skriftligt.

9.
Nærværende lejebetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting sker efter udlejers ønske. 

10.
Udlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel.

11.
Tagbagagebærer må ikke monteres.

12.
TaxFreeCars er ikke ansvarlig for tabte eller glemte genstande i udlejningsbilen.

KLIK HER FOR AT SE ALLE LEJEBETINGELSERNE